อินเทอร์เน็ตโรงเรียนจำเป็นต่อการศึกษาแค่ไหนในปัจจุบันนี้

อินเทอร์เน็ตโรงเรียนดียังไง

สถานศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้นักเรียนได้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนจึงได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น เพราะสามารถเชื่อมต่อและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมถึงนโยบายของประเทศ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับสถานการณ์เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องบริหารจัดการ และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักอินเทอร์เน็ตโรงเรียนกัน


อินเทอร์เน็ตโรงเรียน คือ

อินเทอร์เน็ตโรงเรียน คือ อินเทอร์เน็ตที่ต่อจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง และจะใช้สายที่มีคุณภาพสูงกว่ากับเน็ตบ้าน ทำให้การใช้งานการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จึงจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย นอกจากนี้การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเองได้ ดังนั้นการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ต จึงต้องได้รับการออกแบบอย่างเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของตัวคุณครูและนักเรียน


Feature อินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ควรมี

ฟีเจอร์ที่ต้องมีในอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ก่อนทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียนควรคำนึงถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ก่อนใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและบุคลากร ดังนี้

SMS-RFID

ระบบ SMS ที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารโดยระบบสามารถส่ง SMS ถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเข้าหรือออกจากโรงเรียน สามารถส่งข่าวสาร รวมถึงดูข้อมูลอื่น ๆ เช่นผลการศึกษา สุขภาพ รวมถึงครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ และ RFID ที่สามารถทำให้บัตรประจำตัวนักเรียนสามารถเป็นทั้งบัตรเงินสด บัตรซื้ออาหารและบัตรห้องสมุด บันทึกข้อมูลทั้งหมดของนักเรียน ทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลสุขภาพ ผลการเรียน รวมทั้งรองรับระบบรักษาความปลอดภัย อาทิเช่น Barrier Gate, CCTV Camera และ RFID Gate ต่าง ๆ

ด้วยระบบนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร ใช้งานง่าย ข้อมูลถูกต้อง มีความรวดเร็วแบบเรียลไทม์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Application หรือ SMS

Netlog

ช่วยให้องค์กรการศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ภายในระบบได้ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบ Log และการจัดเก็บ Log File รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์ข้อมูล (Log File Analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระทำผิดได้อีกด้วย

ICT Solution

การเลือก ICT Solution จะมีประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวช่วยให้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวกทั้งกระบวนการสอนและการเรียนรู้ของในแต่ละวิชาได้ ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนต้องการเรียนรู้และสามารถเป็นดาวเด่นในการศึกษาได้

Maintenance

การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนและระบบการสื่อสารทั้งหมดให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องไม่มองข้าม ด้วยการกำหนด Schedual Maintance ที่ได้มาตรฐาน ทำรายงานสภาพอุปกรณ์และระบบอย่างชัดเจน จะสามารถทำให้สถานศึกษาใช้ประกอบการวางแผนงบประมาณที่เหมาะสมในอนาคตได้อย่างเหมาะสม


ข้อดีของอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ข้อดีของอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
 • สามารถส่งเสริมให้ตัวนักเรียนมีโอกาสในแลกเปลี่ยนความคิดและการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่มีภูมิหลังต่างจากตนเองได้ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสามารถทำให้ตัวนักเรียนมีความเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมต่างแดนที่แตกต่างจากตนเองได้มากขึ้น
 • สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงได้ง่ายขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมให้สัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยที่จะต้องการสอน ซึ่งจะทำให้ตัวนักเรียนได้เปิดโลกกว้างในการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตโรงเรียนได้มากขึ้น
 • สามารถเพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบได้ดี ด้วยการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตโรงเรียนด้วยตัวเอง และตัวนักเรียนยังสามารถวิเคราะห์เลือกรับข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย
 • สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้มีทักษะในการเขียนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนจะเพิ่มทักษะในการเขียนได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย
 • การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา การวิจัย การวางแผนการสอนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเช่นกัน คุณค่าของการเปิดรับข้อมูลทำให้ได้รับรู้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
 • ทำให้ผู้สอนมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือผ่านเครือข่าย เช่น การออกแบบให้มีสภาพและการประชุมระหว่างผู้สอนเพื่ออภิปรายประเด็นอันหลากหลาย เช่น การบริหารโรงเรียนการประเมิน แนวทางการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น
 • เมื่อมีการสื่อสารทางไกลจากอินเทอร์เน็ตโรงเรียนทำให้การสอนเปลี่ยนทิศทาง การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการช่วยเพิ่มเวลาที่ผู้เรียน ทำให้ติดต่อสื่อสารกับผู้สอนเป็นรายบุคคลมากขึ้น ลดเวลาในการจดคำบรรยายในชั้นเรียนและทำให้ผู้เรียนมีเวลาทำรายงานมากขึ้น
 • เมื่อการสื่อสารทางไกลด้วยอินเทอร์เน็ตโรงเรียนมีอิทธิพลกับหลักสูตร ทำให้ประเด็นในการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพของสังคมมากขึ้น ยกระดับของทักษะ ความคิดในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการเรียนด้วยการใช้สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างจากสิ่งที่สอนในห้องเรียน เพราะเป็นวิธีการที่นำไปสู่โครงการที่เขียนจากความร่วมมือของทุกฝ่าย อินเทอร์เน็ตทำให้ได้ข้อสรุปจากหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนอกจากการสอนแบบเดิมผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลจากสารานุกรม หนังสือ เอกสารงานวิจัย และโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาจากอินเทอร์เน็ต
 • ทำให้ได้พบกับแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดีกว่าจากอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ประหยัดเวลากว่าและพบผลงานที่แตกต่างจากในท้องถิ่นของตนเอง
 • การใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนทำให้ได้พบกับแหล่งข้อมูล เช่น นิตยสาร วารสาร ฐานข้อมูล ผลการวิจัย การสำรวจความคิดเห็น ภาพกราฟิก เสียง ภาพยนตร์และซอฟต์แวร์ เหมือนกับย่อโลกทั้งใบมาไว้ในจอคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเหมาะกับการศึกษา ความสามารถในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทำให้ได้รับข้อมูลแบบปฐมภูมิได้คำตอบครบประเด็นกับปัญหาที่ถาม และการได้รับทราบความคิดเห็นจากแหล่งอื่นอีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงเอกสารไปยังห้องสมุดหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาวิจัย ผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์และทำรายงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะมีระบบและเครื่องมือในการสืบค้นมากมายและทำให้ผลที่จัดทำขึ้นมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงจำนวนมาก
 • การใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการสื่อสารเป็นการประหยัดงบประมาณ ลดการใช้กระดาษ มีความรวดเร็วมีประสิทธิผลและเป็นการบันทึกข้อมูล รวมถึงยังช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
 • การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ปกครองมีโอกาสเป็นผู้ช่วยกำหนดการบ้านของบุตรหลาน และยังได้ร่วมประชุมกับครูหรือผู้ปกครองคนอื่นด้วย

อินเทอร์เน็ตโรงเรียน สำคัญอย่างไร

อินเทอร์เน็ตโรงเรียนสำคัญยังไง

ยุคแห่งสังคมความรู้ เป็นยุคที่การศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยิ่ง อินเทอร์เน็ตโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มคนในสังคม และเป็นการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของบรรดานักเรียนที่เตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถเพื่อผลักดันให้อนาคตข้างหน้าให้สดใสยิ่งขึ้น


สรุปเรื่องอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

อินเทอร์เน็ตโรงเรียนช่วยเปิดโลกกว้าง

การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นการเรียนที่มีความมีความยึดหยุ่นสูงและยังช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ไม่ให้จำกัดอยู่ที่ห้องเรียน ซึ่งผู้เรียนจำต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ ยิ่งเรียนยิ่งได้กับตัวเองโดยไม่มีใครมานั่งจ้ำจี้จ้ำไช อีกทั้งยังทราบผลการเรียนย้อนหลังผ่านอีเมล การประเมินย่อยและการประเมินหลัก ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะสำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา