In House Training  การอบรมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแรงงาน

in house training

ในภาพรวมธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ มองหาวิธีเพิ่มพูนทักษะ เพิ่มความรู้ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา In House Training หรือที่เรียกว่าการฝึกอบรมภายในองค์กร ได้กลายเป็นวิธียอดนิยมเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ in house training กันมากยิ่งขึ้น มีประโยชน์อย่างไรบ้าง รวมถึงวิธีที่องค์กรสามารถนำการฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานของตนให้ดียิ่งขึ้นทำความรู้จัก In house Training คืออะไร?

In house Training คือกระบวนการจัดโปรแกรมการฝึกอบรม และการพัฒนาภายในสถานที่ขององค์กร ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมการฝึกอบรมภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ฝึกอบรมจากภายนอก โดยการฝึกอบรมภายในจะมีการออกแบบให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัท ต่อไปนี้เป็นปัจจัยในการฝึกอบรมภายในองค์กร ซึ่งได้แก่

 • การปรับเปลี่ยน การฝึกอบรมภายในองค์กร สามารถช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเนื้อหาการฝึกอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง
 • ความสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมในสถานที่ พนักงานจึงสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง ซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทาง ไปจนถึงการหยุดชะงักในการทำงาน
 • ความคุ้มทุน in house training นั้นอาจคุ้มค่ากว่าโปรแกรมภายนอก เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าเดินทาง ไปจนถึงค่าที่พัก เป็นต้น
 • มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมขององค์กร in house training จะมอบโอกาสในการเสริมสร้างคุณค่า เป้าหมาย รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดทั้งกระบวนการฝึกอบรม

ทำ In House Training อย่างไรให้มีคุณภาพ

in house training คือ

In house training หรือการฝึกอบรมภายในองค์กร เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อรักษาทักษะ รวมถึงพัฒนาความรู้ของพนักงาน รูปแบบของการฝึกอบรมนี้จะแตกต่างจากโปรแกรมการฝึกอบรมภายนอก เนื่องจากมีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเฉพาะ

โดยพื้นฐานแล้ว การฝึกอบรมภายในองค์กรเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และการส่งมอบความคิดริเริ่มด้านการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในองค์กร โดยโปรแกรมเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงวัฒนธรรม รวมถึงเป้าหมายอย่างรอบคอบ 

สำหรับการทำ In House Training ให้มีคุณภาพสูง จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งการดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญบางส่วน เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการฝึกอบรมภายในองค์กรของคุณจะประสบความสำเร็จ ได้แก่

 • ประเมินความต้องการในการฝึกอบรม ประเมินช่องว่างของทักษะ ความรู้ของพนักงานในองค์กรอย่างละเอียด เพื่อดูขอบเขตในการฝึกอบรม
 • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน สำหรับแต่ละโปรแกรมของการฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงความต้องการในการพัฒนาพนักงาน
 • ออกแบบเนื้อหาให้มีส่วนร่วม พัฒนาสื่อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม รวมถึงสามารถโต้ตอบได้ 
 • เลือกผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรอง เลือกผู้ฝึกสอนหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ รวมถึงมีความสามารถในการจัดการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน ตลอดกระบวนการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินและปรับเปลี่ยน ประเมินประสิทธิผลของ In House Training อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกข้อเสนอแนะ รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของการทำ In house Training 

In House Training มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งองค์กร โดยนี่คือข้อดีที่สำคัญบางประการ ได้แก่

 • การปรับเปลี่ยน การฝึกอบรมภายในองค์กรช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อจัดการกับช่องว่างของทักษะเฉพาะ เพื่อความต้องการทางธุรกิจ
 • ประหยัดต้นทุน ค่าใช้จ่ายนั้นถูกกว่าการฝึกอบรมภายนอก ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าเดินทาง เป็นต้น การฝึกอบรมภายในจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า
 • ความสะดวกสบาย พนักงานสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง ซึ่งช่วยลดเวลาทำงานที่เสียไป รวมถึงการไม่รบกวนกิจวัตรประจำวันของพนักงานอีกด้วย
 • การปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร In house training สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมมีส่วนช่วยโดยตรงต่อความสำเร็จทางธุรกิจ
 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม การฝึกอบรมภายในองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน หรือการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร
 • การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร การฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายในองค์กร จะช่วยเสริมค่านิยม วัฒนธรรม ไปจนถึงความคาดหวังขององค์กร ส่งผลให้พนักงานมีความเหนียวแน่น เป็นหนึ่งเดียวกัน

บทสรุป In House Training

In House Training เป็นการลงทุนที่มีคุณค่า สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะ ความรู้ รวมถึงประสิทธิภาพให้กับพนักงาน ด้วยการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกอบรม ให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนลงไปได้อีกด้วย

ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ เนื้อหาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมภายในสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ ไปจนถึงการมีส่วนช่วยต่อความสำเร็จโดยรวมขององค์กรในท้ายที่สุด