ประกันรถยนต์ ทำแล้วสบายใจ ช่วยลดภาระค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

วางแผนประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์มีความสำคัญมาก เพราะการเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหน และหากเกิดขึ้นแล้วก็ยากจะแก้ไข ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่จะทำให้เจ้าของรถยนต์มีสติในการคิดหาวิธีจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า การมีประกันรถยนต์จึงเป็นการวางแผนการล่วงหน้าเพื่อลดภาระค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

หลายคนสงสัยว่ามี พ.ร.บ. ที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว ทำไมต้องทำประกันรถยนต์ด้วย นั่นเป็นเพราะว่า พ.ร.บ. หรือประกันภัยภาคบังคับ เป็นประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทำประกันประเภทนี้ เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ การเสียชีวิต ทุพพลภาพ โดยประกันภัยภาคสมัครใจเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องจากประกันภัยภาคบังคับที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่า

แต่ละคนย่อมเลือกซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลว่าต้องการตอบโจทย์ความต้องการด้านใด เงินทุนประกันเท่าไร และความรับผิดชอบในการซ่อมแซมต่าง ๆ ซึ่งการเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญและช่วยให้คุณทำประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับตนเอง แล้วควรเลือกบริษัทไหนดี คอลัมน์นี้มีคำตอบ


ประกันรถยนต์ให้ความคุ้มครองรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ประกันรถยนต์ (Motor Insurance) คือการประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวรถยนต์ และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์ที่เอาประกัน รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ภายในรถยนต์คันนั้น ดังนั้นประกันภัยรถยนต์ที่สำคัญมาก เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ หากเกิดขึ้นแล้วจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาและเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากมายจนอาจจะทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าเบี้ยประกัน 


ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประกันรถยนต์เป็นกฎหมายที่ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนจะต้องทำไว้ตามมาตรการความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะสำคัญ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งควรต่ออายุประกันภัยรถยนต์เป็นประจำทุกปี การประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Moto Insurance) และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) โดยความแตกต่างระหว่างประกันรถทั้งสองแบบเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย 

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งรถยนต์ทุกคันทุกชนิดจะต้องทำประกันรถยนต์ประเภทนี้ เพื่อคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น เช่น รถชนคนได้รับบาดเจ็บ จะรับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณีแต่ไม่ซ่อมรถ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นการซื้อประกันรถยนต์ที่เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ในการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันรถยนต์ตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยไม่มีผู้ใดถูกบังคับ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกินกว่าความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  


ประกันรถยนต์มีกี่แบบ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

โดยปกติแล้วการทำประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้กับผู้เอาประกันภัยและผู้อื่น โดยสามารถแบ่งประเภทความคุ้มครองออกเป็น 4 ส่วน คือให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตนเอง ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อผู้อื่น ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเอง และให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ทั้งนี้ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตนเอง โดยพิจารณาว่ารถคันที่จะทำประกันมีลักษณะที่ควรจะให้ความคุ้มครองประเภทใด ซึ่งประกันภัยรถยนต์มีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้ 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดแก่ตัวรถยนต์ ไม่ว่าจะรถชน ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสูญหายจากการถูกโจรกรรม และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ภายในรถ อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองจากอุบัติภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุลูกเห็บ แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม และไฟป่า เป็นต้น ทั้งนี้หากรถได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะคืนทุนประกันเท่ากับวงเงินประกันที่ทำไว้

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ 

การทำประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองที่ดีกว่าประกันภัยชั้น 3 และชั้น 3+ แต่ด้อยกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เล็กน้อย ตรงที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถชนรถที่มีคู่กรณีเท่านั้น นอกนั้นเหมือนกับประกันชั้น 1 ทุกกรณี ไม่ว่าจะรถชน รถหาย อุบัติภัยทางธรรมชาติ เป็นประกันภัยที่เหมาะกับบ้านที่เกิดน้ำท่วมบ่อย และไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบมีคู่กรณี  

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ 

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่มากกว่าการทำประกันชั้น 3 ที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งประกันชั้น 3+ เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย การบาดเจ็บ รวมถึงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันและบุคคลภายนอก ซึ่งต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบมีคู่กรณีเท่านั้น ถ้าชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เป็นแผนประกันที่น่าสนใจมีราคาประกันรถยนต์สุดคุ้ม เหมาะสำหรับกับผู้ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถและซ่อมคน

ประกันรถยนต์ชั้น 3 

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นแผนประกันภัยรถยนต์ที่ถูกที่สุด จ่ายเบี้ยน้อยที่สุดกว่าประกันรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย การบาดเจ็บ รวมถึงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าซ่อมรถของผู้เอาประกัน เหมาะสำหรับผู้ต้องการประหยัดงบประมาณในการซื้อประกันรถยนต์ และเป็นผู้ขับรถที่มีความเชี่ยวชาญในการขับขี่ ที่มีรถใช้งานมาอย่างยาวนาน และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมรถของตนเองได้ 

ตารางเปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน โดยสรุปแล้วประกันภัยชั้น 1 คือประกันรถยนต์รอบด้านที่ให้ความคุ้มครองทุกกรณี ส่วนประกันภัยชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองรอบด้านแต่ต้องมีคู่กรณี สำหรับผู้ต้องการประหยัดงบประมาณสามารถเลือกประกันภัยชั้น 3+ ที่คุ้มครองกรณีรถชนกับผู้อื่นแบบมีคู่กรณีที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และประกันที่เบี้ยประกันรถยนต์ถูกที่สุด คือประกันชั้น 3 ที่เหมาะสำหรับผู้มีรถที่ผ่านการใช้งานมายาวนาน ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งความคุ้มครองรถยนต์แต่ละประเภทสามารถสรุปเปรียบเทียบได้ดังนี้

ตาราง

หมายเหตุ /* คือการชนที่เกิดจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

เลือกทำประกันรถยนต์

ใครบ้างที่ทำประกันรถยนต์ได้ มาดูคุณสมบัติและเงื่อนไขในการทำประกันรถยนต์

การทำประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมีราคาสูงมากเพียงใด เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างมีความสุขใจ มั่นใจในทุกการเดินทาง จึงควรกระจายความเสี่ยงของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และวางแผนการเงินยามเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยการทำประกันรถยนต์และต่อประกันรถอยู่เสมอ โดยผู้ประสงค์จะทำประกันรถยนต์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็นผู้มีอายุ 20 – 70 ปี และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์
 2. มีใบขับขี่ และไม่เคยถูกยกเลิกใบขับขี่ หรือถูกระงับใบขับขี่มาก่อนภายในระยะเวลา 5 ปี
 3. ผู้ขับขี่สามารถลงชื่อผู้ทำประกันรถยนต์ได้สูงสุด 2 คน และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และข้อ 2 ทั้งสองคน
 4. รถยนต์ที่ผู้ขับขี่ต้องการทำประกันจะต้องมีการจดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น

ทำประกันรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผู้มีรถยนต์แล้วแต่ยังไม่ได้ทำประกันรถยนต์หรือมีความต้องการจะต่อประกันรถยนต์ ควรศึกษารายละเอียดในการทำประกันที่เหมาะสมกับรถยนต์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความคุ้มครองอย่างทันท่วงที แล้วเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่นทำประกันรถยนต์ต่อบริษัทประกันรถยนต์มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารสำเนา Passport สำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นชาวต่างประเทศ
 • เอกสารสำเนาหนังสือจดทะเบียนรถยนต์
 • เอกสารสำเนาใบขับขี่
 • เอกสารสำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ปัจจุบัน หรือเอกสารใบเตือนให้ต่ออายุ

อยากทำประกันรถยนต์ต้องเลือกทำกับที่ไหนดี

สำหรับผู้ที่มีประกันรถยนต์แล้วควรต่อประกันล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 3 เดือน เพื่อที่จะได้มีเวลาในการเลือกบริษัทประกันรถยนต์และประกันภัยรถยนต์ที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคุณสามารถค่อย ๆ ตัดสินใจเลือกเบี้ยประกันภัย โปรโมชั่นต่าง ๆ โดยมีเคล็ดลับในการเลือกบริษัทประกันรถยนต์ดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย ที่ควรมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและบริการของบริษัทนั้น ๆ 
 • การบริการหลังการขาย บริษัทประกันภัยที่ดีควรมีการบริการหลังการขายที่ดี เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พนักงานบริษัทประกันภัยจะต้องเข้าถึงพื้นที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วฉับไว มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ไม่ทิ้งให้ผู้เอาประกันต้องประสบกับโชคชะตาอยู่เพียงลำพัง
 • สถานที่ซ่อมแซมรถ ทั้งซ่อมศูนย์และซ่อมอู่ที่มีมาตรฐาน และอยู่ใกล้บ้าน ควรตรวจสอบดูว่าบริษัทประกันนั้น ๆ มีศูนย์หรืออู่ที่ตรงใจของคุณหรือไม่ เพื่อสอดคล้องกับค่าซ่อมแซมที่เกิดขึ้น
 • ส่วนลดและโปรโมชั่น การเลือกทำประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด คือการเลือกทำประกันภัยกับบริษัท SILKSPAN เนื่องจากนำเสนอส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษที่น่าสนใจมากมาย

SILKSPAN คือผู้ให้บริการประกันออนไลน์ พร้อมให้บริการประกันรถยนต์ที่คุณสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองของแต่ละบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรเลือกทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี ที่มีราคาและความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด


ประกันรถยนต์ออนไลน์ยืนหนึ่งต้อง SILKSPAN

การเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณประหยัดเงินและเวลาในการทำประกันรถได้ SILKSPAN คือบริษัทประกันรถยนต์ออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 4,000,000 ราย ช่วยประหยัดเงินให้กับลูกค้าไปแล้วกว่า 1,300 ล้านบาท ให้บริการรวดเร็วด้วยทีมงานคุณภาพกว่า 700 ชีวิต ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาและยังได้เบี้ยประกันรถยนต์ที่คุ้มค่า ให้ความคุ้มครองในทันที 

“สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน” SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https://www.silkspan.com/online/insurance-alert